Disclaimer voor www.anitaterveld.nl

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.anitaterveld.nl, zoals deze door mij, Anita ter Veld, beschikbaar is gesteld. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan jou aanbied.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij mij, Anita ter Veld.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op mijn website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met mij, Anita ter Veld, te mogen claimen of te veronderstellen.

Ik streef naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks mijn inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar ik via hyperlinks verwijs.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.anitaterveld.nl op deze pagina.